Algemene
Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

Artikel 1: Definities  

1.1 Financiële Dienstverlener B.V. 

Port Risk Verzekeringsdiensten B.V. gevestigd te Gorinchem aan de  Touwbaan 21, 4205 AB, hierna te noemen: FD. 

1.2 Opdrachtgever 

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FD enige offerte heeft verstrekt,  aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft  gesloten, hierna te noemen opdrachtgever. 

1.3 Opdracht 

De door opdrachtgever aan FD verstrekte opdracht om te adviseren  over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product, alsmede het geven van uitvoering aan een tussen opdrachtgever en FD  overeengekomen abonnement. 

1.4 Abonnement 

Tussen opdrachtgever en FD overeengekomen opdracht van  dienstverlening, voor het gedurende een bepaalde termijn begeleiden van  opdrachtgever bij het onderhoud en de uitvoering van door  opdrachtgever in de abonnementsvoorwaarden gespecificeerde  afgesloten financiële producten, conform in het abonnement  opgenomen voorwaarden. 

1.5 Financieel product 

De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of  beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft  aangewezen producten, waarover FD adviseert, waarin hij bemiddelt  en/of die hij op basis van een overeenkomst beheert. 

1.6 Aanbieder 

De leverancier van een financieel product.

Algemene Voorwaarden Port Risk Verzekeringsdiensten B.V. 10.2021 2 

Artikel 2: Opdracht  

2.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand  te zijn gekomen op het moment dat FD een opdracht schriftelijk heeft  aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. FD is bevoegd  om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te  weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden reeds  een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd. 

2.2 Alle aan FD verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met FD en  worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van  opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij FD werkzame  persoon zal worden uitgevoerd. 

2.3 Aan FD verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot  

inspanningsverplichtingen van FD, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij  uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn  overeengekomen, anders blijkt. 

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door FD opgegeven  termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren,  nimmer te beschouwen als fatale termijn. 

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de  bestuurders en/of vennoten van FD en alle voor haar werkzame personen.  De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde  bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet  meer voor FD werkzaam zijn. 

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de  acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een  overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door FD  zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van aanbieder en adviezen FD  

3.1 Door FD namens een aanbieder aan opdrachtgever gepresenteerde  aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is  aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de  betreffende aanbieder. 

3.2 Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van  een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de  maandlasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten  ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden  beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en  premiewijzigingen. Pas wanneer een aanbieder een offerte heeft  uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een  definitieve berekening van de maandlasten verschaffen. 

3.3 Door FD aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en  gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment  geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een aanbieder een offerte  heeft uitgebracht welke door opdrachtgever geaccepteerd is, kan FD  een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen. 

Artikel 4: Communicatie  

4.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan FD heeft verzonden, mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht FD heeft bereikt, indien hij  een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische  ontvangstbevestiging, heeft ontvangen. 

4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van  opdrachtgever, door FD verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt  nimmer beschouwd als een door FD gegeven advies in het kader van een  aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van 

FD het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van  opdrachtgever toegespitst advies betreft. 

4.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan FD heeft bekend gemaakt,  mag FD erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door  hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen  diens e-mailadres. 

Artikel 5: Inschakeling derden  

5.1 Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte  opdracht, indien nodig, gebruik te maken van derden. Met de inschakeling  van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan  opdrachtgever. 

5.2 Voor zover FD bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht  gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen,  waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten, etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met  opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige  zorgvuldigheid in acht nemen. FD is niet aansprakelijk voor (toerekenbare)  tekortkomingen van externe adviseurs. 

5.3 FD is op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk  voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht  ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in  de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten,  externe administratiebureaus, etc. 

Artikel 6: Honorarium en betaling  

6.1 Het voor haar dienstverlening aan FD toekomende honorarium kan  begrepen zijn, in de aan opdrachtgever door de aanbieder in rekening te  brengen bedragen. Er kan tussen FD en opdrachtgever ook een uurtarief, 

een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel  een combinatie daarvan. 

6.2 FD is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele  abonnements- kosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de  consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door  het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar  2006 = 100, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen  door FD en opdrachtgever. 

6.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen  worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. FD is gerechtigd  overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het  accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van  materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn,  en/of van andere kosten, welke de kostprijs van FD beïnvloeden. 

6.4 In het geval FD werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening  worden gebracht, die door opdrachtgever moet worden voldaan, alvorens FD start met de uitvoering van de opdracht. 

6.5 Facturen van FD dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen [*]  dagen na de factuurdatum op de door FD voorgeschreven wijze, tenzij  schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. 

6.6 Indien opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te  betalen premies niet tijdig betaalt, kan de aanbieder de dekking onder de  verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te  vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben  op een afgesloten hypotheek, kan de aanbieder bovendien besluiten tot  executoriale verkoop van de onroerende zaak, waarop de afgesloten  hypotheek betrekking heeft over te gaan. FD is in deze gevallen nimmer  aansprakelijk ten opzichte van opdrachtgever. 

6.7 Verrekening door opdrachtgever van door FD voor haar dienstverlening in  rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgever gestelde 

tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in  verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts  toegestaan voor zover de tegenvordering door FD uitdrukkelijk en zonder  voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 

6.8 Indien opdrachtgever de door FD in rekening gebrachte bedragen niet  binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt opdrachtgever, zonder  dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het  openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de  opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het  openstaande bedrag aan FD te voldoen, kan FD de incassering van haar  vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens  gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke  incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal  € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel: 

  • Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van € 40,00. Over de volgende € 2.500,00: 10%. 
  • Over de volgende € 5.000,00: 5%. 
  • Over de volgende € 190.000,00: 1%. 
  • Over het meerdere: 0,5%. 

6.9 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter  afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van  opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt  opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

6.10 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het  oordeel van FD aanleiding geeft, is FD bevoegd om de levering van haar  diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid  heeft verschaft voor zijn betalingsverplichtingen. 

Artikel 7: Informatie van opdrachtgever  

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante  informatie verstrekken aan FD die hij nodig heeft voor een correcte 

uitvoering van de verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere,  doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er  zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het  inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de  bedrijfsomvang, het voorraadbeheer, etc. van opdrachtgever, dat FD  haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten  financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn. 

7.2 FD kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op hem rustende  zorgverplichting voldoen, indien opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt  naleeft. 

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke  gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken  ter beschikking van FD zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere  wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is FD bevoegd  over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. 

7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en  volledigheid van alle door hem aan FD verschafte informatie. Indien het  niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat  FD meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet  besteden, belast FD het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de  extra te maken kosten door aan opdrachtgever. 

7.5 Indien achteraf blijkt dat opdrachtgever onjuiste of onvolledige  informatie heeft gegeven op basis waarvan FD de opdracht heeft  uitgevoerd, kan de aanbieder op grond van diens (algemene)  polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met  onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te  besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van FD  

8.1 Iedere aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar  werknemers en de door FD bij de uitvoering van de opdracht 

Algemene Voorwaarden Port Risk Verzekeringsdiensten B.V. 10.2021 8 

ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het  desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering  van FD wordt uitgekeerd, inclusief het door FD te dragen eigen risico. Op  verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de  beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. 

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde  

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD in een specifiek geval geen  dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FD alsmede van haar  bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de  opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van  het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt,  aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien FD geen  honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening  heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FD en de hare beperkt tot de  door de aanbieder aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie. 

8.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten  behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan  de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever. 

8.4 FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of  derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige  door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen. 

8.5 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit  uit fouten in door FD gebruikte software of andere  

computerprogrammatuur. 

8.6 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit  uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan FD verzonden (e mail)berichten FD niet hebben bereikt. 

8.7 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit  uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening 

Algemene Voorwaarden Port Risk Verzekeringsdiensten B.V. 10.2021 9 

gebrachte premies en/of rentes voor door hem, na bemiddeling van FD,  afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan. 

8.8 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door opdrachtgever met diens  wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken. 

8.9 FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt  wordt doordat de aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat  de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed  zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan. 

8.10 In het geval FD adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van  financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent  deel van uitmaakt, verschaft FD een prognose ten aanzien van de  mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt  slechts een indicatie. FD is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens  opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een  (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het  tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële  producten. Voorts is FD niet aansprakelijk voor schade die wordt  geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie  begrepen enige aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te  behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. 

8.11Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FD voor  schade die veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van  haar ondergeschikten. 

8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige  overeenkomst met FD indien FD zelfs na deugdelijke ingebrekestelling  toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens  opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan  voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds  geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden  nagekomen.

Artikel 9: Overmacht  

9.1 FD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit  voor FD redelijkerwijze niet mogelijk is, ten gevolge van, buiten toedoen  van FD, ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen  bestaande omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in  ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval  van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers,  onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij  brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog,  overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden,  vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat  gebondenheid niet meer van FD kan worden gevergd.  

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens  

10.1 Door opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD  niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan  ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of  door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens  voor zover FD op grond van de wet of openbare orde in het kader van  haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan  een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 

10.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens  persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van FD, zal FD de betreffende  gegevens op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever uit het  betreffende bestand verwijderen. 

Artikel 11: Klachteninstituut  

11.1 FD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)  onder nummer 300.017825. Een geschil voortvloeiend uit offertes,  aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden  van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend  advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële  Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. 

11.2 FD conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie  Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang  van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,00 (zegge en  schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het  betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft FD de  mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies

Artikel 12: Verval van recht  

12.1 Klachten met betrekking tot door FD verrichte werkzaamheden of de  hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op  straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat  opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht  betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had  kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de  prestatie van FD, te worden ingediend bij FD. Het indienen van een klacht  schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op. 

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit  welke hoofde dan ook in verband met door FD verrichte werkzaamheden,  vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever  bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze  rechten en bevoegdheden.   

Artikel 13: Diversen    

13.1Op alle door FD uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door  haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. 

13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen FD en opdrachtgever  gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden  is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken. 

13.3 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene  voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die  andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze  algemene voorwaarden binden FD slechts voor zover deze uitdrukkelijk  schriftelijk tussen FD en opdrachtgever zijn overeengekomen. 

13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn,  wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle  overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.5 FD is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds  eenzijdig te wijzigen. In het geval FD tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis, onder gelijktijdige toezending  van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd  binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de  betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste  voorwaarden, bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over  de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien  opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene  voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door FD  genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.