Dienstwijzer

ALGEMENE INFORMATIE OVER ONZE DIENSTVERLENING 

Informatie over onze dienstverlening 

Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende  kosten. In deze dienstenwijzer leest u daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informa tie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven  u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening, zodat u een helder totaalbeeld  krijgt. Hebt u hier vragen over, stel ze ons gerust! 

Contactinformatie 

Onze NAW-gegevens:  

Port Risk Verzekeringsdiensten B.V. 

KvK nummer 81091907 

Handelsnaam: 

Van Aalst Assurantieprojecten 

VolstrektHelder  

Postadres: 

Postbus 275 

4200 AG Gorinchem 

Bezoekadres: 

Touwbaan 21 

4205 AG Gorinchem 

Telefoonnummer : 0183 – 820379 

E-mail : info@port-risk.nl  

Registratie AFM 

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer:  12047760. 

Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten: • Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen. 

  • Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen. 
  • Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen. 
  • Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen.

Aard van onze dienstverlening 

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn: 

a) Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van be paalde risico’s.
b) Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig hebt en geen advies wenst, kun nen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution only’). 3. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u  helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.
c) Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën ten aanzien van verschillende fi nanciele producten.
d) Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden, voor het verze keren van bepaalde risico’s.
e) Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij  het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt  op het moment dat het betreffende product is afgesloten.
f) Wij kunnen het volledige beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, af sluiten en begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste  kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het  afgesloten product, maar ook aan het in behandeling nemen van een schade. 

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Waar mensen werken wor den fouten gemaakt. Uiteraard vinden we het bij Port Risk heel vervelend als u onverhoopt  niet tevreden bent over onze dienstverlening. We waarderen het als u ons dat laat weten.  We nemen elke klacht serieus. Alleen op deze manier kunnen we onze dienstverlening continu  optimaliseren. Natuurlijk horen wij het ook graag, als u wél tevreden bent.  

Klachten of complimenten over ons en onze werkwijze kunt u telefonisch doorgeven via:  0183-820 379. U kunt ook het ons contactformulier op onze website invullen. Uiterlijk binnen  twee werkdagen na ontvangst van uw melding hoort u wie uw klacht in behandeling neemt. 

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich  wenden tot: 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) 

Postbus 93257 

2509 AG Den Haag 

Tel. 070 – 333 8 999 

www.kifid.nl 

Ons kantoor is bij het KIFID aangesloten onder nummer: 300.017825 

Adviesvrij 

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplich ting hebben om u te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken  of verzekeringsmaatschappijen. 

Geen zeggenschap 

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere  aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggen schap in ons bedrijf.

Selectie van aanbieders  

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappij en voeren. Hierbij werken wij samen met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen  zelf wie dat zijn, waardoor we volledig vrij en onafhankelijk zijn in onze advisering. 

Onze beloning 

Wanneer wij verder geen afspraken maken, werken wij standaard op basis van courtage/ provisie. De kosten van onze werkzaamheden worden verwerkt in de premie die u betaalt. De  kosten van onze werkzaamheden kunnen worden gefinancierd door de verzekeraar, waar mee wij u in contact brengen. Dit heet provisie. 

In bepaalde situaties brengen wij de kosten van onze dienstverlening rechtstreeks bij u in  rekening. Dit doen we voordat wij aan de opdracht beginnen, maar in sommige gevallen ook  achteraf. Wij maken een inschatting van de dienstverlening en de kosten die daarmee ge moeid zijn. U weet dus van tevoren wat u gaat betalen. Op het moment dat er meerwerk  ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, ontvangt u hierover vooraf bericht  van ons. Wanneer wij onze kosten in rekening brengen informeren wij u eveneens vooraf.  

Uw persoonsgegevens 

Om u te kunnen adviseren welke financiële producten het best bij uw situatie passen, gaan  wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben  betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zo als inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het  financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om  deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering. 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan  wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te  voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben  al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

Privacyverklaring 

Port Risk houdt zich ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsge gevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gaan ver trouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe beter we u leren kennen, hoe beter we u  kunnen adviseren over uw financiële risico’s. Hiervoor verwerken uw persoonsgegevens in een  beveiligde omgeving. Naast technische beveiliging hebben wij ook organisatorische maatre gelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Dit alles hebben we samengevat in onze  privacyverklaring. Deze vindt u op onze website. 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van de risico’s van uw on derneming of privésituatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u  kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking  hebben op het verzekeren van bepaalde risico’s. Zowel in het kader van het opstellen van dit  advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen  dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en  anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid. 

Bij verzekeraars gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen  of, en zo ja onder welke condities, zij een offerte aan u willen uitbrengen voor een verzeke ring. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of 

andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactge gevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsonge schiktheidsverzekering contact met u kan zoeken. 

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen door aan derden, wanneer dat no dig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die  gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben, om de door ons gevraagde werk zaamheden voor u uit te voeren. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u  uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen die wij voor u tot stand hebben ge bracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben  ontvangen. 

Wat zijn uw rechten? 

U bent onze klant. Dus u hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of  niet ontvangen. Maar daarnaast hebt u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder sa men: 

  1. a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.  Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos. 
  2. b) Wanneer u meent dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie heb ben verwerkt, kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiter aard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u  werken correct zijn. 
  3. c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben  geregistreerd, kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen  wij in dat geval aan uw verzoek. 
  4. d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens  gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij  bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u  ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij uiteraard voldoen. 
  5. e) Indien gewenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde.  Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen  wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. 
  6. f) Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw  verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs, informeren wij u over  de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. 

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het ge bruik daarvan? 

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puz zel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door  elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om  de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen op legt in het gebruik hiervan, missen wij een of meerdere ‘stukjes’ van de puzzel. Soms is dat  niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er  dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten, omdat wij niet over alle  informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. 

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij  u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren. 

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan 

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens  om te gaan. Hebt u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met  uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan  ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is  omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van  ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. 

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens  zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.au toriteitpersoonsgegevens.nl 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen 

We hopen dat u een duidelijk beeld hebt gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen.  Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze dienstenwijzer hebt kunnen lezen. Stel ons daarom  gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We  vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.